Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Samenkomen om de Heer af te wachten

“Het bijeenbrengen van elkaar moeten we niet laten zitten, zoals bij sommigen de praktijk is, maar we moeten elkaar aansporen, des te meer naarmate we de dag zien naderen.” Deze uitspraak (Hebreeën 10,24-25) legt een direct verband tussen de onderlinge omgang in de kerk en de terugkeer van Jezus. Meestal noemen wij andere redenen om elkaar tot onderlinge liefde aan te sporen. Wat voegt het toe als wij er ook Jezus’ terugkeer bij betrekken?

Gather to wait for the Lord

"We should not leave the gathering, as is the case with some of you, but we must encourage each other, the more as we see the day approaching." This statement (Hebrews 10, 24-25) establishes a direct link between the mutual life in the congregation and the return of Jesus. Usually we deliver other reasons to encourage each other to mutual love. What is the added value if we also involve Jesus' return?

Liturgie

Opening van de dienst

Psalm 122,1.2.3

Dopen

Gezang 160,1.2

Gebed

Bijbellezing: Hebreeën 10,19-39

Gezang 111

Preek

Psalm 133,1.2

Voorbeden

Collecte

One Church, one Faith, one Lord

Zegen

Datum: 
Sunday, 1 July, 2018 - 10:00