Kerkdienst middag

Voorganger: Simon van der Lugt

 

Openingslied NLB 624,1.2.3 Christus onze Heer verrees

Welkom

NLB 601,1.2.3 Licht dat ons aanstoot in de morgen

Gezongen votum

Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde –

Amen door gemeente

Psalm 19,1.2 (versie: nieuwepsalmberijming)

Gebed voor de opening van het Woord

Lezen Johannes 20,11-18 en Openbaring 1,9-18

Meditatie over Johannes 20,17 en Openbaring 1,17

NLB 654,1.6 Zingt nu de Heer, stemt allen in

Geloofsbelijdenis (zingen: versie Jaap Zijlstra, melodie LvK 293; drie coupletten)

Gebed

Collecte

Slotzang: NLB 637,1.2.3 O Vlam van Pasen, steek ons aan

Zegen

 

Thema

Jezus in levende lijve ontmoeten: een kwestie van loslaten en geraakt worden.

In Johannes 20,17 ontmoet Maria van Magdala Jezus, in Openbaring 1,17 verschijnt Jezus aan Johannes de apostel. In het eerste vers klinkt: houd me niet vast, en ga op pad; in het tweede vers raakt Jezus Johannes aan en stelt hem gerust. Beide keren gaat het om de ontmoeting met degene die uit de dood is opgestaan. Wat zeggen deze ontmoetingen ons? We gaan Paasmiddag mooie liederen zingen en nadenken over deze vraag. Welkom in de Immanuelkerk, 16h30.

Meeting Jesus, alive: a matter of letting go and being touched.

In John 20.17 we read of Mary Magdalene meeting Jesus. In Revelation 1.17 we see Jesus revealing Himself to John, the apostle. To Mary He says: don't hold me, and go!; to John He comes, touches him and reassures him. Both times it is about meeting the person who has risen from the dead. What do these encounters tell us? We are going to sing beautiful Easter Songs and elaborate on this question. Welcome to the Immanuel Church, 16h30.

Datum: 
Sunday, 21 April, 2019 - 16:30