Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)

Wie zijn we?
Het is 2015. We vormen als Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Delft een gemeenschap van bijna 800 leden. We groeien zo’n kleine tien jaar gestaag. We hebben leden van alle leeftijden, maar vooral veel kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Wij zien steeds meer kleur in de gemeente komen door nieuwe leden die in andere landen geboren zijn en zich hier in Delft hebben gevestigd. Een groeiend aantal leden komt uit een andere dan de gereformeerd-vrijgemaakte traditie. Mensen uit omliggende plaatsen worden lid in Delft, terwijl zij niet in de stad komen wonen.
In de geestelijke beleving en christelijke levensstijl blijkt, meer dan voorheen, onderling verschil te zijn: het bezoeken van de kerkdiensten, de omgang met seksualiteit en relatievorming onder jongeren, de manier van opvoeden en de schoolkeuze voor de kinderen. We gaan intenser en opener om met andere kerken en christelijke gemeenschappen.
Dit alles verandert ons. Wij staan in de traditie van de Gereformeerde Kerken en we oefenen  met nieuwe vormen in liturgie, bestuur en onderlinge betrokkenheid. Dat wordt niet door ieder op dezelfde manier gewaardeerd. Meningen zijn verdeeld, beleving verschilt en toch vormen wij samen één kerk.

In welke tijd leven we?
We merken dat Nederland (en dus ook Delft) steeds internationaler wordt. We ontkomen er niet aan steeds meer globaal én lokaal tegelijk te zijn. In de wereld om ons heen ligt veel nadruk op je autonome en individuele keuze en beleving. Economische belangen drijven veel mensen en processen aan, alsof het in het leven vooral gaat om geld, welvaart en de groei ervan. Onderlinge aandacht en zorg staat onder druk en mensen komen maar moeilijk aan rust en bezinning toe. Als we niet oppassen worden wij geleefd, in plaats van dat wij zelf leven. We realiseren ons dat wij echt deel van die samenleving en mentaliteit zijn. Tegelijk is nu juist onze overtuiging dat wij niet klakkeloos mee willen in dergelijke trends, omdat Christus ons de waarden leert van het hemelse rijk van God.

Waartoe bestaan we als kerk?
Gods Woord is onze bron. Uit deze bron putten wij als wij omschrijven wat de bestaansreden is voor ons als christelijke gemeenschap. Leven tot Gods eer en naar de voltooiing van de tijd is een opdracht die we leren uit de Bijbel. De apostel Paulus schrijft dat God ons heeft voorbestemd om zijn kinderen te zijn tot eer van de grootheid van Gods genade: “Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.” (Efeze 1:3-6).
Over de manier van kerk-zijn in de wereld laten wij ons graag onderwijzen door de praktijk van de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem: “Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.” (Handelingen 2:42). Luisteren, zorgen, delen en bidden, dat zijn kernachtige werkwoorden voor een christelijke gemeenschap, zo begrijpen wij hieruit. Zo is Gods Woord niet alleen de bron, het is ook de norm. We zijn eigentijdse gelovigen die, aan de hand van de Bijbel, hier en nu een tegendraadse gemeenschap willen vormen.

Wat vinden wij belangrijk?
Vandaar dat wij vertrouwen een heel belangrijke waarde vinden. Wij moeten ons steeds weer bekeren van de neiging autonoom, los van God, te leven. Daarom staat vertrouwen op God en zijn genade voorop. Afhankelijkheid is daaraan nauw verbonden. Gods zorg gaat voor onze bedrijvigheid en organisatietalent. Wij willen niet leven zonder veel gebed om zijn leiding en zegen. Wij willen ons bekeren van eigenwijsheid. Leren is daarom ook een kernwoord voor ons: leren van onze Vader in de hemel, zijn weg door de geschiedenis, leren van Jezus’ woorden en zijn leven op aarde, leren van de heilige Geest, die actueel met ons meeleeft en ons aan Christus verbindt. We willen leren van elkaar en het geloof overdragen op de nieuwe generatie. We zetten ons in om Christus in woord en daad bekend te maken aan allen die Hem niet kennen, of zij nu uit Nederland of uit een ander land komen. Wij keren ons met toewijding tegen de zonde van onverschilligheid of nonchalance in het geloof.
Daarom zetten wij voor de komende jaren één woord centraal: verbinding. Wij zetten de verbinding met God en elkaar hoog op de prioriteitenlijst. In deze tijd, met zoveel verschillen willen wij ons hecht verbonden weten aan Christus, onze Heer, en aan elkaar als leden van Christus’ kerk. Zo gaan we samen op weg naar de jongste dag.

Speerpunten
Dit laten we doorklinken in de plannen voor pastoraat, diaconaat, eredienst, jeugdwerk, beheer, getuigen naar buiten en in de interkerkelijke contacten. Dat wordt in de komende jaren door de leden in allerlei verbanden uitgewerkt. We noemen hieronder enkele speerpunten. Als we in 2020 terugkijken hopen we daarvan het spoor in ons gemeenteleven te kunnen aanwijzen.

Eredienst
Erediensten vormen het belangrijkste onderdeel van het gemeenteleven. Van preken verwachten wij dat eruit blijkt hoe de bijbel een actueel boek is voor de uitdagingen en vragen van deze tijd. Elke kerkganger moet het merken, zowel de ervaren gelovige, als de pasbekeerde, de zoeker, de anders-kerkelijke, de vaste of incidentele gast, het kind, de student (uit Nederland of uit het buitenland), de volwassene en de senior. Gods Woord legt verbinding tussen al die mensen. Doop en avondmaal waarderen wij hoog als middelen die God geeft om ons geloof te versterken. Aan het gebed in en om de diensten besteden wij veel aandacht. We investeren in een stijl van eredienst waaruit blijkt dat wij de liturgische traditie kennen en waarderen. Tegelijk weten wij ons verbonden aan de bredere christelijke gemeenschap in Nederland en daarbuiten. Wij verrijken onze diensten vrijmoedig met stijlelementen uit andere christelijke tradities.

Pastoraat
We nemen ons voor in de komende jaren vooral het geloofsgesprek te stimuleren en het gezamenlijke gebed. Het moet niet vreemd of ongepast worden gevonden om elkaar ook aan te spreken op keuzen in leer of leven. Ook het voorstel om samen te bidden moet steeds meer normaal zijn. Net als het geloofsgesprek is het gebed een krachtig middel om ons aan elkaar te verbinden. Een belangrijk thema voor het geloofsgesprek vinden wij het onderwerp ‘relaties en relatievorming’. Veel ethische vragen rond alleen zijn, (homo)seksualiteit, samenwonen, huwen en scheiden blijven wij bespreken in het licht van Gods Woord. Anders volgen wij onbewust gewoon de trends in de samenleving. We  mobiliseren zoveel mogelijk talenten van mannen en vrouwen in het pastoraat. Nu de samenstelling van de gemeente steeds meer multi-etnisch en multicultureel wordt, zoeken we wegen waarlangs leden uit elke culturele achtergrond volop kunnen deelnemen.

Diaconaat
De diakenen zullen de wijkteams verder ondersteunen en stimuleren. De omvang van de gemeente blijft toenemen en daarom is de noodzaak om gastvrij te zijn tegenover elkaar en nieuwe mensen de afgelopen jaren niet minder geworden. Door de komst van mensen uit andere culturen is ook de hulpverlening aan hen en speciaal aan asielzoekers een werkdoel voor de komende jaren. Ook hierbij gaat het om de hulpvaardigheid van de hele gemeente. Zo kan ieder zich verbonden weten in deze gemeente en kom je niet om in eenzaamheid.

Jeugd
Juist bij de jeugd van de kerk is het thema verbinding essentieel. De diversiteit is groot in achtergrond, opleiding, leefsituatie en leerstijl. Wij streven ernaar dat jongeren en ouderen verbinding met elkaar gaan maken en leren van elkaars geloof. Zo kan het geloof overgedragen worden door de generaties heen. Daarbij gaat het om kennis én gevoel én vaardigheden én de juiste mentaliteit.

Beheer
Wij zullen de materiële zaken van ons gemeenteleven dienstbaar en duurzaam beheren. Het gebouw beheren en gebruiken wij zo, dat het de bloei van de gemeente dient. Het gebouw draagt ook bij aan de uitstraling van de gemeente. Zoals wij open en gastvrij willen zijn, zoals wij als goede rentmeesters met Gods schepping duurzaam willen omgaan, zo zal het gebruik, het onderhoud en het verbeteren van het gebouw daarvan moeten getuigen. De huidige gezonde financiële situatie geeft ons de mogelijkheid om te bezien hoe wij de materiële kant van ons gemeente-zijn kunnen inzetten bij de groei en ontwikkeling van de gemeente.

Buiten
De erediensten op zondag hebben niet alleen een belangrijke functie voor de kerkleden, wij geloven ook in de missionaire kracht ervan. In en om de diensten kunnen gasten, zoekers of andere geïnteresseerden ontdekken hoe God zich door zijn Woord aan ons verbindt. De Alphacursus blijkt een goed middel te zijn om zoekers binnen en buiten de gemeente een introductie te geven in het christelijk geloof. Daarin blijven wij investeren, want de cursus gaat op een hedendaagse manier in op de vragen van zoekers, buiten maar ook binnen de kerk. De Immanuelkerk staat in de Wippolder en bij de universiteitscampus. Dat geeft ons een roeping voor de mensen in de wijk en de (internationale) studenten.

Interkerkelijke contacten
Wij geloven in de kracht van de gereformeerde traditie, waarin God ons heeft geplaatst en waaraan wij graag meewerken. We geloven echter ook dat God breder werkt dan die traditie. Wij kunnen en hoeven niet alles. Daarom werken we, waar dat nodig of nuttig is, met andere kerken in Delft samen, bijvoorbeeld via de Raad van Kerken. Ook weten we ons verbonden met de wereldwijde kerk en bidden wij voor de vervolgde christenen.

Hoe blijven we groeien?
Met Gods hulp gaan we deze speerpunten verder uitwerken. We hebben de talenten en de vaardigheden in huis, Gods genadegaven. In de kerkenraad, in het moderamen, in commissies en werkgroepen zullen plannen worden gemaakt en concrete stappen gezet in elk seizoen. En, naast alles wat we hier opgeschreven hebben, zal er ook nog veel gebeuren en verzonnen worden dat we nu niet voorzien. Zo is het tot op heden steeds gegaan en dat zal stellig weer zo zijn in de komende jaren.

Zo groeien we als gemeente verder op weg naar onze bestemming: de ontmoeting met de Heer op de jongste dag! Daar zien we naar uit! Het bereiken van het doel zal niet van ons werk afhankelijk zijn. Het is Gods werk. Hij maakt zijn schepping nieuw op zijn tijd. Intussen nemen we de volgende woorden van de apostel Paulus in gedachten en leven en werken wij er vrolijk op los: “God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.” (2 Korinte 9:8).