Vacatures Kerkelijk werkers Immanuelkerk Delft

LET OP: de vacature voor Jeugdwerker is ingevuld. Reacties op de vacature voor Kerkelijk werker Kringen zijn welkom.


Als Immanuelkerk Delft vormen we een gemêleerde gemeente in de Randstad, met zo’n 750 leden. 
In een intensief en interactief traject zijn we – biddend, sprekend en luisterend – op zoek gegaan naar Gods weg met ons in deze tijd. Vertrouwend durven we keuzes te maken voor ons gemeenteleven.
We zijn op zoek naar twee kerkelijk werkers die ons helpen ons gemeenteleven en geestelijke groei verder te ontwikkelen.

>> Wat ons drijft
>> Samen groeien in ontmoeting, met God en elkaar 
>> Gemeenteteam, kerkelijk werkers 
>> Uitgangspunten voor de werving en aanstelling 
>> Procedure 
>> Profielschets: Kerkelijk werker Kringen 
>> Profielschets: Jeugdwerker 

Download hier de volledige tekst van deze toelichting [pdf]

Wat ons drijft 

De wereld waarin we leven kenmerkt zich door een hoog tempo. Mensen zijn knetterdruk en meer dan ooit op zichzelf aangewezen. Vroegere vanzelfsprekendheden verdwijnen op allerlei fronten: in relaties, in werk, in de manier waarop er voor je gezorgd wordt. Logisch dat iedereen z’n stinkende best doet om niet kopje onder te gaan. 

Wij geloven dat Gods liefde hier en nu, voor ieder mens relevanter is dan ooit. In Jezus heeft God onze wereld opgezocht. En in de kerk krijgt Gods nieuwe wereld vorm. Dat geldt ook voor onze gemeenschap. In het gebed ervaren we een diepe band met onze Vader, en met elkaar. Vanuit Gods liefde zijn we oprecht betrokken bij elkaar en weten we ons gezien en van waarde. Vanuit die liefde kunnen we telkens opnieuw beginnen, ook al ging er iets ontzettend fout. Als we Jezus volgen, hebben we als christenen juist in deze tijd veel te bieden. 

naar boven

Samen groeien in ontmoeting, met God en elkaar 

Om een kerk met impact te zijn, kiezen we koers. Onze focus ligt op jongeren, jonge gezinnen en nieuwe christenen die nog moeten ‘wortelen’ in het geloof. Als inclusieve gemeente, willen wij de levenservaring en wijsheid van oudere broers en zussen daarbij graag inzetten. Echte ontmoeting met God en elkaar, van jong tot/en oud. Door samen te luisteren naar Gods Woord, door samen te bidden en het goede nieuws te vieren. Door met elkaar in gesprek te zijn over wat ons bezighoudt en wie God is in ons leven. Stap voor stap werken we aan nieuwe vormgeving van de zondag, met meer aandacht voor aanbidding, ruimte voor stilte en tot rust komen, en onderlinge ontmoeting. Daarbij zoeken we naar verbinding met de onderlinge ontmoeting in kringen. 

Juist in deze tijd geloven we in de kracht van kleine kringen, als vitale mini-gemeenschappen waar het christelijk leven wordt gedeeld en wordt omgezien naar elkaar en naar anderen. Wij willen zo samen een onderscheidende en aansprekende christelijke levensstijl ontwikkelen, en het werk van de Heilige Geest ervaren in persoonlijke groei. Groei die doorwerkt in onze kleine groepen, de gemeente, ons dagelijks werk en omgeving. Elkaar dienen betekent dat iedereen gezien wordt en meedoet op een manier die past bij zijn/haar talenten. We willen een bloeiende gemeenschap zijn die niet onopgemerkt blijft voor de mensen om ons heen.  

Jongeren zijn geen taartpunt, maar een ingrediënt. We geloven dat er in de kerk voor iedereen een plek en een rol is. We hebben ervaren hoe goed het is als jong en oud elkaar ontmoeten en we praten over onze relatie met God. Dat smaakt naar meer! Ons verlangen is de geestelijke groei van onze kinderen/jongeren te stimuleren, als jonge discipelen die de volgende generatie christenen vormen.  

naar boven

Gemeenteteam, kerkelijk werkers 

Bij het bouwen en ontwikkelen van onze gemeente combineren we de kracht en betrokkenheid van vrijwilligers en die van professionals. We zijn op zoek naar twee kerkelijk werkers, die samen met onze predikant Hans-Jan Roosenbrand als professionals het nieuwe gemeenteteam gaan vormen. Het gaat om (M/V): 

 • Kerkelijk werker Kringen 
 • Jeugdwerker  

De specifieke opdracht en taak van de professionals in het gemeenteteam is als volgt. 

 • De focus van de predikant is: bediening van het woord en de sacramenten, pastoraat in moeilijke situaties en algehele bijbelse/theologische toerusting gericht op de héle gemeente.  

 • De focus van de kerkelijk werker Kringen is: het versterken van het functioneren van de kringen als vitale mini-gemeenschappen. Ook richt hij/zij zich op het versterken en ontwikkelen van alle (andere) vormen van ontmoetingen in en door de gemeente - met God, met elkaar en met anderen. 

 • De jeugdwerker krijgt de taak om de kracht van onze gemeenschap te versterken in het laten wortelen van de nieuwe generaties in het geloof en binnen onze gemeenschap. Hij/zij heeft de taak om jeugdleiders toe te rusten, het jeugdwerk samen met de jeugdleiders, jongeren en andere gemeenteleden te vernieuwen en te integreren. Maar ook het helpen vinden van een zelfstandige en eigen plek in de gemeente voor oudere jongeren en studenten en het jeugdpastoraat door te ontwikkelen, gericht op koppeling aan de kringen en erediensten.  

Naast met de collega’s in het gemeenteteam werken de kerkelijk werkers samen met de kern-kerkenraad, het pastorale en diaconale team en relevante commissies/taakgroepen. 

naar boven

Uitgangspunten voor de werving en aanstelling 

We geloven in de kracht van samenwerken, en streven naar een evenwichtige samenstelling van het gemeenteteam. Het tegelijkertijd werven van beide kerkelijk werkers geeft daarvoor een goede mogelijkheid. We hanteren de CAO c.q. het arbeidsvoorwaardenkader voor kerkelijk werkers van het steunpunt Kerkenwerk. 

 • Er worden in de CAO twee functies onderscheiden: een junior-rol (3-5 jaar ervaring) en een medior/senior-rol (5-10 jaar ervaring). Uitgangspunt is dat we één van de kerkelijk werkers werven in een junior-profiel, en één in een medior/senior-profiel. 

 • De omvang van de formatie/dienstverbanden is 1,4 fte voor de beide functies samen (richt-formatie). Dit vraagt en geeft ruimte voor maatwerk in de uiteindelijke afspraken met kandidaten. 

 • We gaan uit van de duur van maximaal 3 jaar. Na deze periode maken we de balans op wat de gemeente op dat moment nodig heeft. Proeftijden en initiële contractduur in overleg en op basis van ervaring.  

 • Vanwege de tijdelijkheid van deze functies vereisen we niet dat je lid wordt van onze gemeente, al is dat zeer welkom. We verwachten wel dat je (als gastlid) nauw betrokken bent op ons gemeenteleven en bijdraagt en met regelmaat deelneemt aan onze diensten en (jeugd)kringen. Kandidaten ondertekenen het in onze kerken gangbare bindingsformulier.  

Voor de beide functies hanteren we de onderstaande profielen. 

naar boven

Procedure 

Tot uiterlijk maandag 9 november mogen sollicitanten reageren. Reacties graag mailen naar dromen-delen-durven@gkvdelft.nl

Daarna volgt de selectiefase. Afhankelijk van het aantal reacties doen we dit in een of meerdere rondes. In de week van 16 november vinden de eerste gesprekken plaats.

We verwachten dat op zaterdag 21 november de kandidaten worden voorgesteld aan een bredere selectiecommissie, waarin vertegenwoordigers zitten namens de kringen en het jeugdwerk. We vragen sollicitanten alvast rekening te houden met deze datum, gezien de planning van het selectietraject en de betrokkenheid van verschillende personen.

Als onderdeel van de procedure krijg je van ons een uitnodiging om een Life Languages profiel in te vullen (en een bijbehorend toelichtend gesprek). Life Languages is geen test of assessment. Life Languages helpt om inzicht te krijgen in jezelf en je ‘collega’s'. We vinden dit belangrijk gezien de nauwe samenwerking tussen de kerkelijk werkers en predikant in het gemeenteteam. 

Als alles goed gaat komen we tot een definitieve keuze in de week van 7 december. Daarna maken we afspraken over de precieze datum van indiensttreding, verdere kennismaking met de gemeente en een inwerkprogramma.

Voor vragen over de procedure kan je contact opnemen met Marloes Akkerman, 06 - 1275 1054.
Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Hans-Jan Roosenbrand (predikant), 06 - 4112 0481.

naar boven

Profielschets: Kerkelijk werker Kringen 

Een veelzijdige pioniersfunctie, die kwaliteiten op het vlak van leiderschap en coaching vraagt. Voor iemand die leeft met Jezus als Heer en actief wil bijdragen aan de geestelijke groei van onze gemeente als lichaam van Christus. 

Werkterrein 

Coaching, vorming en toerusting van kringleiders en kringen, als integraal onderdeel van gemeenteopbouw. Stimuleren van andere vormen van ontmoeting in de gemeente.  

Werkzaamheden 

Vanuit de visie op kringen de actieve toerusting van kringen en kringleiders opzetten 

 • Ontwikkelen van kringvieringen
 • Versterken en ontwikkelen van alle (andere) vormen van ontmoeting in en door de gemeente – met God, met elkaar en met anderen 

 • Aanbieden van werkvormen en materiaal 

 • kringen helpen doorgroeien naar geestelijk vitale mini-gemeenschappen  

 • Het verbinden van gemeenteleden aan kringen en kringen aan gemeenteleden, hiervoor een blijvende structuur opzetten

 • Enthousiasmeren, opleiden en begeleiden van (nieuwe) kringleiders

Profiel 

 • Passie voor het evangelie, liefde voor de kerk

 • Je hebt een eigentijdse visie op wat het betekent om een gemeente op te bouwen in een levende relatie met Christus

 • Vaardigheid om te verbinden en enthousiasmeren, verbinding te leggen tussen groepen en generaties

 • Teamspeler, die in staat is zelfstandig zijn werk te organiseren 

 • Coachend / leidinggevend naar kringen en kringleiders 

 • Hands on  

Ervaring en opleiding 

 • Ervaring met leidinggeven of begeleiden van teams  

 • HBO- of WO-niveau op een voor de functie relevant gebied 

Kwaliteiten 

 • Communicatief 

 • Overtuigingskracht 

 • Visie  

 • Samenwerken

naar boven

Profielschets: Jeugdwerker 

Een veelzijdige functie, waarin je nauw samenwerkt met het team van jeugdleiders.  
Voor iemand die leeft met Jezus als Heer en actief wil bijdragen aan de gemeente als lichaam van Christus. 

Werkterrein 

Het jeugdwerk, vorming en toerusting, leidinggeven en coaching van vrijwilligers betrokken bij het jeugdwerk. 

Werkzaamheden 

 • Vanuit een visie samenhang brengen in het jeugdwerk en aanvullen naar behoefte/vraag vanuit de gemeente of vanuit eigen inzicht/kennis/kunde

 • Leiders van het jeugdwerk coachen, inspireren, trainen

 • Voorgaan in (jeugd) diensten en jeugdkringen. De jeugd uitdagen in het dienen van anderen

 • Contacten onderhouden met de ouders van deze jonge gemeenteleden/ dienend aan het proces van integraal zorgen voor elkaar

 • Talentontwikkeling voor de jeugd op te zetten 

 • Jeugdkringen te organiseren, structuur in aan te brengen

 • Jeugdmentoraat ontwikkelen  

Profiel 

 • Passie voor het evangelie, liefde voor jongeren 

 • Een eigentijdse visie op wat het betekent op te groeien in deze tijd als jong christen (in verschillende ontwikkelfases) 

 • Actief vormgeven en doorontwikkelen van onze visie  

 • Teamspeler, die in staat is zelfstandig zijn werk te organiseren 

 • Die zichzelf laat zien, getuigend, bemoedigend, zowel naar jeugd en andere jeugdwerkers 

 • Coachend/ leidinggevend naar jeugdwerkers 

 • Coördinerend en organiserend zoals door bijvoorbeeld coaching en training vorm te geven aan jeugdleiders

Ervaring en opleiding 

 • Ervaring met leidinggeven of begeleiden van teams  

 • HBO- of WO-niveau op een voor de functie relevant gebied 

Kwaliteiten 

 • Communicatief 

 • Overtuigingskracht 

 • Visie  

 • Samenwerken 

naar boven