Vacature Kerkelijk werker Kringen Immanuelkerk Delft

Als Immanuelkerk Delft vormen we een gemêleerde gemeente in de Randstad, met zo’n 750 leden. 
In een intensief en interactief traject zijn we – biddend, sprekend en luisterend – op zoek gegaan naar Gods weg met ons in deze tijd. Vertrouwend durven we keuzes te maken voor ons gemeenteleven.
We zijn op zoek naar een kerkelijk werker die ons helpt ons gemeenteleven en geestelijke groei verder te ontwikkelen.

>> Wat ons drijft
>> Samen groeien in ontmoeting, met God en elkaar 
>> Gemeenteteam, kerkelijk werkers 
>> Uitgangspunten voor de werving en aanstelling 
>> Procedure 
>> Profielschets: Kerkelijk werker Kringen

Wat ons drijft 

De wereld waarin we leven kenmerkt zich door een hoog tempo. Mensen zijn knetterdruk en meer dan ooit op zichzelf aangewezen. Vroegere vanzelfsprekendheden verdwijnen op allerlei fronten: in relaties, in werk, in de manier waarop er voor je gezorgd wordt. Logisch dat iedereen z’n stinkende best doet om niet kopje onder te gaan. 

Wij geloven dat Gods liefde hier en nu, voor ieder mens relevanter is dan ooit. In Jezus heeft God onze wereld opgezocht. En in de kerk krijgt Gods nieuwe wereld vorm. Dat geldt ook voor onze gemeenschap. In het gebed ervaren we een diepe band met onze Vader, en met elkaar. Vanuit Gods liefde zijn we oprecht betrokken bij elkaar en weten we ons gezien en van waarde. Vanuit die liefde kunnen we telkens opnieuw beginnen, ook al ging er iets ontzettend fout. Als we Jezus volgen, hebben we als christenen juist in deze tijd veel te bieden. 

naar boven

Samen groeien in ontmoeting, met God en elkaar 

Tijdens een 40 dagen traject begin 2020 hebben we gesproken over wat het betekent om kerk te zijn in deze tijd. Een van de ontdekkingen was dat we meer willen gaan participeren ipv toekijken en consumeren. Dit betekent wat voor ons als kerk. 

We geloven dat het versterken van het functioneren van de kringen in onze gemeente van vitaal belang is om als kerk te groeien en bloeien. Kringen zien we  als liefdevolle geloofsgemeenschappen van volgelingen van Jezus die groeien in geestelijke volwassenheid in de relatie met God, met elkaar en met de wereld om hen heen en zich als zodanig kunnen vermenigvuldigen.

Wij willen zo een onderscheidende en aansprekende christelijke levensstijl ontwikkelen. Zo hopen wij het werk van de Heilige Geest te ervaren in persoonlijke groei die doorwerkt in onze kleine groepen, gemeente, dagelijks werk en omgeving. 

Onze focus ligt op jongeren, jonge gezinnen en nieuwe christenen die nog moeten ‘wortelen’ in het geloof. Als inclusieve gemeente, willen wij de levenservaring en wijsheid die wij hebben ontvangen hierbij inzetten, door er te zijn op de momenten van grote verandering in de levens van onze gemeente. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom en gezien weet. Elkaar dienen betekent dat iedereen gezien wordt en participeert op een manier die past bij zijn/haar talenten. We willen een bloeiende gemeenschap zijn die niet onopgemerkt blijft voor de mensen om ons heen.

naar boven

Gemeenteteam, kerkelijk werkers 

Bij het bouwen en ontwikkelen van onze gemeente combineren we de kracht en betrokkenheid van vrijwilligers en die van professionals. We zijn op zoek naar een kerkelijk werker, die samen met onze jongerenwerker Jeroen Stomphorst en met onze predikant Hans-Jan Roosenbrand als professional het gemeenteteam vormt. Het gaat om (M/V): 

 • Kerkelijk werker Kringen  

De specifieke opdracht en taak van de professionals in het gemeenteteam is als volgt. 

 • De focus van de predikant is: bediening van het woord en de sacramenten, pastoraat in moeilijke situaties en algehele bijbelse/theologische toerusting gericht op de héle gemeente.  

 • De focus van de kerkelijk werker Kringen is: het versterken van het functioneren van de kringen als vitale mini-gemeenschappen. 

 • De jeugdwerker heeft de taak om de kracht van onze gemeenschap te versterken in het laten wortelen van de nieuwe generaties in het geloof en binnen onze gemeenschap. Hij/zij heeft de taak om jeugdleiders toe te rusten, het jeugdwerk samen met de jeugdleiders, jongeren en andere gemeenteleden te vernieuwen en te integreren. Maar ook het helpen vinden van een zelfstandige en eigen plek in de gemeente voor oudere jongeren en studenten en het jeugdpastoraat door te ontwikkelen, gericht op koppeling aan de kringen en erediensten.  

Naast gemeenteteam werken de kerkelijk werkers samen met de kern-kerkenraad, het pastorale en diaconale team en relevante commissies/groepen. 

naar boven

Uitgangspunten voor de werving en aanstelling 

We geloven in de kracht van samenwerken, en streven naar een evenwichtige samenstelling van het gemeenteteam. We hanteren de CAO c.q. het arbeidsvoorwaardenkader voor kerkelijk werkers van het steunpunt Kerkenwerk. 

 • De omvang van de het dienstverband is 16-24 uur per week voor de kerkelijk werker kringen.

 • We gaan uit van de duur van maximaal 3 jaar. Na deze periode maken we de balans op wat de gemeente op dat moment nodig heeft. Proeftijden en initiële contractduur in overleg en op basis van ervaring.  

 • Vanwege de tijdelijkheid van de functie vereisen we niet dat je lid wordt van onze gemeente, al is dat zeer welkom. We verwachten wel dat je (als gastlid) nauw betrokken bent op ons gemeenteleven en bijdraagt en met regelmaat deelneemt aan onze diensten en (jeugd)kringen. Kandidaten ondertekenen het in onze kerken gangbare bindingsformulier.

naar boven

Procedure 

Tot uiterlijk zaterdag 1 januari 2022 mogen sollicitanten reageren. Reacties graag mailen naar dromen-delen-durven@gkvdelft.nl

Daarna volgt de selectiefase. Afhankelijk van het aantal reacties doen we dit in een of meerdere rondes. In de tweede week van januari vinden de eerste gesprekken plaats.

We verwachten dat op een zaterdag in januari de kandidaten worden voorgesteld aan een bredere selectiecommissie, waarin vertegenwoordigers zitten namens de kringen. 

Als onderdeel van de procedure krijg je van ons een uitnodiging om een Life Languages profiel in te vullen (en een bijbehorend toelichtend gesprek). Life Languages is geen test of assessment. Life Languages helpt om inzicht te krijgen in jezelf en je ‘collega’s'. We vinden dit belangrijk gezien de nauwe samenwerking tussen de kerkelijk werkers en predikant in het gemeenteteam. 

Als alles goed gaat komen we daarna tot een definitieve keuze voor eind januari. Daarna maken we afspraken over de precieze datum van indiensttreding, verdere kennismaking met de gemeente en een inwerkprogramma.

Voor inhoudelijke vragen of vragen over de procedure kan je contact opnemen met Agnes Troost (ouderling), 06 - 1842 1810
Voor inhoudelijke vragen kan je eveneens contact opnemen met Hans-Jan Roosenbrand (predikant), 06 - 4112 0481

naar boven

Profielschets: Kerkelijk werker Kringen 

Een veelzijdige functie, die kwaliteiten op het vlak van leiderschap en coaching vraagt. Voor iemand die leeft met Jezus als Heer en actief wil bijdragen aan de geestelijke groei van onze gemeente als lichaam van Christus. 

Werkterrein

Coaching en toerusting van kringen, als integraal onderdeel van gemeente zijn. 

Werkzaamheden

 • Kringen en kringleiders toerusten vanuit onze visie op kringen.
 • Samenwerken met het gemeenteteam (predikant en jongerenwerker) vanuit de context zoals hierboven beschreven. 
 • Vanuit je rol als coach en toeruster van kringleden en kringleiders samenwerken met ons pastoraal diakonale team. 
 • Je geeft actief vorm aan onze visie en werkt binnen de kaders van ons beleid (40 dagen next).

Profiel

 • Je hebt passie voor het evangelie, liefde voor de kerk.
 • Je werkt open en transparant en bent communicatief vaardig.
 • Je hebt een eigentijdse visie op wat het betekent om een gemeente op te bouwen in een levende relatie met Christus.
 • Je bent coachend / leidinggevend naar kringleiders en kringen
 • Je werkt coördinerend en organiserend en werkt ook hands-on wanneer dat nodig is.
 • Je beschikt over een netwerk in en buiten GKV en gebruikt ervaringen, methodes en materialen die elders al ontwikkeld zijn wanneer dat relevant is voor je werk in onze gemeente.
 • Je hebt de vaardigheid om de gemeente te verbinden en te enthousiasmeren, je legt verbinding tussen groepen en generaties.

Gewenste kennis en vaardigheden

 • Ervaring met leidinggeven aan of begeleiden van teams
 • HBO- of WO niveau op een voor de functie relevant gebied

Het is dus

 • Een veelzijdige functie, die enige senioriteit vraagt op het punt van leiderschap
 • Voor iemand die leeft met Jezus als Heer en actief wil bijdragen aan de gemeente als lichaam van Christus

Kwaliteiten

 • Communicatief
 • Overtuigingskracht
 • Visie 
 • Samenwerken
 • Coachen

naar boven